неделя, 26 юни 2016 г.

Неправилна съдебна практика на ВАС

Кратки разсъждения по интересен казус:

ВАС, в редица свои решения приема, че определение на административен съд, постановено в хипотезата на чл.147, ал.3 от ДОПК е необжалваемо по аргумент от §2 от ДР на ДОПК и чл.88, от АПК.
Считам, че това е неправилно създадена практика.
            Разпоредбата на чл.88 от АПК, попада в процедурата по оспорване на административните актове по административен ред – предвид това, че е в обхвата на гл.шеста – оспорване на административни актове по административен ред от АПК.
            От друга страна, в чл.81 от АПК изрично е уредено, че по реда на тази глава се обжалват индивидуалните и общите административни актове.
            По аргумент от чл.21, ал.5 от АПК – Решението за прекратяване на ревизионното производство не е индивидуален административен акт. Това е така, защото самото решение е част от процедурата по издаване на индивидуален административен акт – ревизионния акт. Крайният акт, на самото ревизионно производство е ревизионният акт, като акт създаващ определени права и задължения на страните, а не решението за прекратяване на ревизионното производство – така както се опитва да мотивира ВКС.
            Следователно, твърдението на ВКС, че определението на съда по чл.147, ал.3 от ДОПК попада в хипотезата на чл.88 от АПК е необосновано и неправилно.

Алтернативно, ако се приеме, че Решението на ОДОП е индивидуален административен акт
            Разпоредбата на чл.88 от АПК, попада в процедурата по оспорване на административните актове по административен ред – предвид това, че е в обхвата на гл.шеста – оспорване на административни актове по административен ред от АПК.
            В чл.82 от АПК изрично са посочени случаите които не попадат в обхвата на процедурата по оспорване на административните актове по административен ред, цитирам „…Не подлежат на оспорване по административен ред актовете на органите, които нямат по-горестоящ административен орган – чл.82, ал.2 от АПК…
            Решението за прекратяване на ревизионното производство се издава от ОДОП, а ОДОП няма по-горестоящ орган. Независимо, че решението за прекратяване на ревизионното производство е във връзка с издаден ревизионен акт, то процедурата по решението за прекратяване на ревизионното производство се развива само пред ОДОП. Т.е. нарушава се правото на засегнатото лице от вътрешноведомствено обжалване на акта - йерархична защита в самия административен орган.

Следователно, самото решение на ОДОП за прекратяване на административното производство законодателя изрично е поставил извън обхвата на чл.88 от АПК.