петък, 19 октомври 2012 г.              Решението на Конституционния съд на Р.България потвърждаващо правото на банките да се снабдяват с изпълнителен лист, обжалването на който не спира съдебно изпълнителните действия, практически "бетонира" банките и небанковите финансови институции в държавно помазана каста. Бизнесклимата в България много ми напомня на кастово общество в древна Индия.
РЕШЕНИЕ № 12
София, 2 октомври 2012 г.
по конституционно дело № 4/2012 г., докладвано от съдията Кети Маркова
(Обн., ДВ, бр. 79 от 16.10.2012 г.)