четвъртък, 31 януари 2013 г.

За защитата на личните данни или кой и как събира информация за Вас без да гарантира неправилното й използване.


            Поводът на настоящата публикация е доста тривиален, работейки по задание за изграждане система от правила и процедури за вътрешнокорпоративна сигурност, се натъкнах на факта, че никой от служителите /независимо от йерархичното ниво/ не познава и не се съобразява със закона за защита на личните данни.
                Любопитството ми беше на момента провокирано. Направих проверка във водещ български сайт за обяви от работодатели, търсещи работници и служители за точно определена позиция. Учудването ми беше огромно, когато установих, че близо 90% от дружествата търсещи да наберат персонал, респективно приканващи потенциалните кандидати да изпращат CV, не са регистрирани администратори на лични данни в КЗЛД.
                Технологията за проверка е абсолютно елементарна. Отваря се страницата на  Комисия за защита на личните данни, в публични регистри се „щраква” върху Регистър на  вписаните регистратори на лични данни.
      Би следвало да Ви се появи следния прозорец. В полето име се изписва името на дружеството. При положение, че е регистрирано на момента ще се изпиши информация, че е регистрирано, колко и какви регистри води. Като пример бих Ви посочил, че на „Кантора Желязков и Ко” ЕООД излизат три регистъра.
    Апелирам към всички лица изпраща СV-та да проверяват кой и как събира информация за тях.
  Закона за защита на личните данни гарантира на всеки гражданин неприкосновеността на личността му и личния живот чрез осигуряване на защита на неправомерно обработване на лични данни в процеса на свободното движение на данните.
      Под свободно движение на данни се има предвид освен всичко друго и обработване на данни от СV, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.