вторник, 11 декември 2012 г.

Брой 98, 11.12.2012 г.


 ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държава-
  та и общините за вреди;
 • Решение за удължаване срока на действие на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“ 2002 г. до края на месец март 2012 г. 
 • Постановление № 306 от 30 ноември 2012 г. за изменение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с Постановление № 167 на Министерския
  съвет от 1992 г.  - не си мислете, че отменят таксите, просто упоменават, че могат да се правят и електрони справки при издаване свидетелство за съдимост;
  Постановление № 307 от 30 ноември 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община Пловдив във връзка с приемането и депонирането на 100 000 тона балирани неопасни битови отпадъци, генерирани на територията на Столичната община;
  Наредба за отменяне на Наредба № Із-1215 от 2006 г. за реда за достъп до информационните фондове на Министерството на вътрешните работи 
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2815 от 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безо-
  пасност 
 • Наредба № Н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на
  недвижимите културни ценности
 • Наредба № 3 от 30 ноември 2012 г. за вписването, квалификацията и възна-
  гражденията на вещите лица
  Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор 
 • Наредба за изменение и допълнение на
  Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи 
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон 40