сряда, 12 декември 2012 г.

Внесени са три законопроекта в НС за изменение и допълнение на Търговския законПредложените промени в  Търговски закон касаят:Предлаганите промени, включват въвеждането на нови разпоредби относно сроковете за плащане при търговските сделки, обезщетяването на кредиторите, от длъжниците му, за понесените разходи, както и ограничаване на отговорността при определяне на обезщетението за разноските по събирането като явна злоупотреба /касае се за разходи направени от кредитора към дружества за събиране на вземания/. Промените предвиждат, че наред с възможността да се търсят разноски и обезщетени, от длъжника, съобразно общите правила, кредиторът да има право и на фиксирана сума в размер 80 лв. Целта е да се спести доказването на административните и вътрешните разноски, свързани със събиране на вземането. 
Със законопроекта се предлага подозрителните периоди по исковете за попълване масата на несъстоятелността да бъдат изчислявани не от началната дата на неплатежоспособността или свръхзадължеността, съответно, от датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, а от датата на подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност срещу длъжник. 
Предвиждат се радикални промяна в началния момент, от който се изчисляват подозрителните периоди за отменителните искове /чрез Павлов иск/, като същите да се изчисляват не от датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, а от датата на подаването на молба за това.