събота, 15 декември 2012 г.

Брой 99, 14.12.2012 г.


СЪДЪРЖАНИЕ
НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

 • Закон за допълнение на Закона за държавната собственост
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
 • Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.

Президент на републиката
 • Указ № 411 за насрочване на частиченизбор за кмет на кметство Глоджево,
  община Ветово, област Русе, на 7 април 2013 г.
 • Указ № 412 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Пелишат, община Плевен, област Плевен, на 7 април 2013 г.
 • Указ № 413 за назначаване на Меглена Иванова Плугчиева-Александрова – извънреден пълномощен посланик на Република България в Конфедерация Швейцария, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Лихтенщайн със седалище в Берн
 • Указ № 422 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от ХLI Народно събрание на 29 ноември 2012 г., и мотивите към указа

Министерски съвет

 • Постановление № 311 от 7 декември 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието
 • Постановление № 312 от 12 декември 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити и предоставяне на допълнителна субсидия за 2012 г.
 • Постановление № 313 от 12 декември 2012 г. за изменение и допълнение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
 • Постановление № 314 от 12 декември 2012 г. за изменение на Постановление № 99 на Министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
 • Постановление № 315 от 12 декември 2012 г. за изменение и допълнение на Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България
 • Постановление № 316 от 12 декември 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от Държавен фонд „Земеделие“ по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2012 г.
 • Постановление № 317 от 12 декември 2012 г. за изменение на Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
 • Постановление № 318 от 12 декември 2012 г. за отменяне на Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, приет с Постановление № 169 на Министерския съвет от 1999 г.
 • Постановление № 319 от 12 декември 2012 г. за изменение и допълнение на пормативни актове на Министерския съвет
 • Постановление № 320 от 12 декември 2012 г. за предоставяне на допълнителна субсидия по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2012 г.
 • Постановление № 321 от 12 декември 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на общини
 • Постановление № 322 от 12 декември 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2012 г.
 • Постановление № 323 от 13 декември 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии, приета с Постановление № 236 на Министерския съвет от 2011 г.
 • Решение № 985 от 30 ноември 2012 г. за административно-териториална промянa в община Джебел, област Кърджали – присъединяване на едно населено място към друго населено място

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 • Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
 • Наредба № 19 от 27 ноември 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства


Министерство на здравеопазването

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК 60Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 • Наредба № 35 от 30 ноември 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, зграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и рилежащата им инфраструктура


Министерство на вътрешните работи

 • Инструкция № Iз-2453 от 4 декември 2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време

ИНТЕРЕСНИ ПУБЛИКАЦИИ В НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1546 от 4 декември 2012 г.

На основание чл. 4, ал. 2, чл. 22г, ал. 3, чл. 28, ал. 1 и 2 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 7, ал. 1, т. 5 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 2165 от 4.12.2012 г. от заседание на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на „Българска фондова
борса – София“ – АД, София, ЕИК: 030412611, със седалище и адрес на управление София 1301, ул. Три уши 6, сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.