четвъртък, 13 декември 2012 г.

Погасителната давност или как кредиторът да защити интересите си


 Погасителна давност

Погасителната давност е период от време, през който кредиторът на едно задължение, след продължително бездействие, сам е създал предпоставки, да загуби правото си да търси защита по съдебен ред.  Погасяването на правото на кредитора настъпва при две комулативно изпълнени условия - изтекъл конкретен преиод от време и длъжника да направи волеизявление за настъпилата погасителна давност. Следва да се има предвид, че волеизявлението трябва да се направи пред съдебен или съдебно изпълнителен орган. В резултат на извършеното възражение за изтекла погасителна давност се заличава само правото на кредитора да търси правата си чрез съда /съдебния изпълнител/, но не и правото му да получи изпълнение на задължението.

Давностните срокове:

Тригодишен  - за искове за вземания от възнаграждение за труд, за които не е предвидена друга давност, вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор; вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания.

Петгодишен - за всички искове, за които не е предвиден друг срок. 
Началният момент, от който започва да тече давностният срок, по общо правило е от момента, в който задължението стане изискуемо т.е. поражда се право кредитора да заведе иск за защита пред съд. Спиране на погасителната давност.

Когато кредиторът не може да упражни правото си на иск, давностния срок се спира.  

Давността не тече: 
  • между деца и родители, докато последните упражняват родителски права; 
  • между намиращи се под настойничество или попечителство и техните настойници или попечители, докато трае настойничеството или попечителството; 
  • между съпрузи; 
  • за вземанията на лица, чието имущество по закон или по разпореждане на съда е под управление, срещу управителя, докато трае управлението; за вземанията за обезщетение на юридически лица срещу техните управители, докато последните са на служба; 
  • за вземанията на ненавършили пълнолетие и на поставени под запрещение лица за времето, през което нямат назначен законен представител или попечител и 6 месеца след назначаването на такъв или след прекратяването на недееспособността; 
  • докато трае съдебният процес относно вземането.

Прекъсване на погасителната давност.
   
След предприемане на действия от кредиторът водещи до прекъсване на давността, изтеклото до момента време се заличава с обратна сила. 
Такива действия са:
  • Признаване вземането /задължението/ от длъжника - Следва да се има предвид, че длъжникът само трябва да признае вземането. Не са необходими допълнителни действия или още по малко изразена готовност или намерение за изпълнението му. Освен това признанието има действие, ако задължението съществува, към момента на извършване на признанието. Изхождайки от този принцип ние /Кантора Желязков и Ко ЕООД/ винаги съветваме нашите корпоративни клиенти, че в края на всяка отчетна година, следва да се прави истинска инвентаризация на вземанията им. Да се изпращат т.н. счетоводни писма за потвърждаване на салда, които са добра основа да "поддържат живота на вземането" .
  • Предявяване на иск или възражение или на искане за започване на помиритекно производство, стига те да бъдат уважени.
  • Предприемане на действия по принудително изпълнение.

Следва да се отбележи /макар, че тези случаи са толкова малко, че бройката им клони към нула/, че длъжникът може да се откаже от изтекла погасителна давност. Отказът може да бъде частичен или пълен.