събота, 11 май 2013 г.

Защита интересите на изпълнителя по сключен неформален договор за изработка


Често пъти в търговските взаимоотношения между микро и малкия бизнес се сключват неформални договори /устни/ по силата на които едната страна се задължава на свой риск да изработи нещо, съгласно поръчката на другата страна, а последната – да заплати възнаграждение /по аргумента на чл.258 от ЗЗД/. Такива договори могат да обхващат – строитолно - монтажни работи, изработване на ел.инсталации, ремонт на фирмени МПС, ремонт на машини, съоръжения, възли, детайли и пр.
В последствие, при възникнал спор между страните, без да съществуват писмени изявления между тях т.е. няма удостоверителни документи за валидно приетата работа, изпълнителя, често се оказва във фактическа невъзможност да докаже наличието на сключен договор между страните, че параметрите по договора са твърдените от него, че е изпълнил възложената му поръчка.
„Кантора Желязков и Ко” ЕООД препоръчва на своите клиенти, при такива търговски взаимоотношения, да се процедира по следния начин:

1.      Издаване на проформа фактура:
Най-общо казано проформа фактура се явява оферта под формата на фактура, която обвързва страните. Тя се изпраща от изпълнителя на възложителя. Използва се в следните случаи:
·         При плащане, което е било предварително договорено;
·         При доставка на стоки или услуги, преди подписване на договора, тогава целта е да послужи за средство за определяне на основните параметри на постигнатите договорености между страните
Следва да се има предвид, че проформа фактурата трябва да е подписана и подпечатана от страните. По този начин основните параметри по сключения неформален договор са очертани /количество на стоката и услугата, единична цена, обща стойност, видът на услугата и пр./
При липса на подпис за получател на услугата от лице, което следва да оформи съответната стопанска операция или получаването на услугата, проформа фактурите не могат да бъдат годни доказателства за облигационните задължения между страните по силата на неформален договор за изработка. В този смисъл е и практика на ВКС, която касае признание за съществуващ устен договор за изработка.

2.      Стокови разписки и/или експедиционни бележки
Подписаните от възложителя стокови разписки и/или експедиционни бележки служат като доказателство, че изпълнителя надлежно е предал изработените стоки.

Когато изпълнителят по неформалния договор за изработка е снабден с горните документи, това е извънсъдебно признание, от страна на възложителя, за основните параметри на договореното /в този смисъл е и Решение № 349 от 16.05.2005 г. на ВКС по т. д. № 349/2004 г., ТК, докладчик съдията Н.Х./